ข่าวประกาศ

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2566
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

หมายเห...


ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงก...


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)...


กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2565

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2565 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

หมาย...


วิดีโอกิจกรรม

โปรดใช้ CMU IT Account เพื่อ Login ในการเข้ารับชมวิดีโอกิจกรรม

วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (001/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (002/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (003/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (004/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (001/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (002/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (003/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (004/004)วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Overview and Cat 1) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 2) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 3) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 4) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 5) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 6) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Overview and Cat 1) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 2) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 3) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 4) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 5) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 6) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ หมวด 2 และ 4 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561วิดีโอ หมวด 2 และ 4 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561วิดีโอ หมวด 3 และ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561วิดีโอ หมวด 3 และ 6 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561