ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx300

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx300 

ตามที่ ค ณะเภสัชศาสตร์ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่...


ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงก...


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับรองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor...


ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx300

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx300 

ตามที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเ...


วิดีโอกิจกรรม

โปรดใช้ CMU IT Account เพื่อ Login ในการเข้ารับชมวิดีโอกิจกรรม

001/002 วิดิโอ เรียนรู้เกณฑ์ TQA/EdPEx ฉบับใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ วันที่ 15-16 ธ.ค. 66
002/002 วิดิโอ เรียนรู้เกณฑ์ TQA/EdPEx ฉบับใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ วันที่ 15-16 ธ.ค. 66วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (001/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (002/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (003/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 2 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 (004/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (001/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (002/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (003/004)วิดีโอ Report Writing รุ่น 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 (004/004)วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Overview and Cat 1) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 2) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 3) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 4) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 5) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ Introduction to TQA/EdPEx (Cat 6) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Overview and Cat 1) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 2) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 3) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 4) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 5) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ TQA/EdPEx Criteria (Cat 6) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563วิดีโอ หมวด 2 และ 4 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561วิดีโอ หมวด 2 และ 4 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561วิดีโอ หมวด 3 และ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561วิดีโอ หมวด 3 และ 6 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561